fbpx

Privatumo politika

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tinklapis www.labyrinthus.lt (toliau – tinklapis) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenims, kuriuos tvarko tinklapis.
2. Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.
3. Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.
4. Parduotuvė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
5. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė tinklapiui ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
6. Duomenų subjektas, pateikdamas tinklapiui savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad tinklapis valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo.
7. Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi tinklapio darbuotojai, Tinklapio pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko tinklapio valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su tinklapiu juos sužino.
II. TINKLAPIO RENKAMI ASMENS DUOMENYS
8. Tinklapis renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia: įsigydami paslaugas iš tinklapio, užpildydami užsakymo įvykdymui reikalingus laukus;  užsisakę tinklapio naujienlaiškių prenumeratą, dalyvaudami tinklapio organizuojamuose konkursuose.
9. Tinklapios renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų paslaugų kainos, pirkimo istorija, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma  internetiniame puslapyje (jeigu tinklapis tokią galimybę suteikia).
10. Internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo  internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas  internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir  internetiniam puslapiui administruoti.
III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
11. Tinklapis asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:
11.1. sutarties tarp tinklapio ir Duomenų subjekto tinkamam vykdymui (užsakymo – paslaugų pirkimo įvykdymui, apdorojimui, administravimui, pristatymui);
11.2. Duomenų subjekto identifikavimui tinklapio informacinėse sistemose;
11.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros tinklapio internetiniame puslapyje;
11.4. nupirktų (užsakytų) paslaugų ir prekių patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
11.5. gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą – tiesioginės rinkodaros tikslais;
11.6. teisės aktuose Bendrovei nustatytų pareigų vykdymui;
11.7. auditui.
IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
12. Duomenų valdytojas Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:
12.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
12.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
12.3. Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
12.4. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
12.5. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
12.6. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
13. Tinklapiui tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:
13.1. Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tinklapis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;
13.2. Kreiptis į tinklapį (jos įgaliotą asmenį) su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;
13.3. Reikalauti ištrinti tinklapio tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam”, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
13.4. Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
13.5. Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Duomenų valdytojui vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
13.6. Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
13.7. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
13.8. Pateikti skundą priežiūros institucijai.
14.   Duomenų subjektai  su prašymais (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 13.1. – 13.7 punktuose įgyvendinimo į tinklapį gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).
15. Tinklapis atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Tinklapis, raštu pranešusi Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos.
16. Tinklapis aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus.
VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
17. Tinklapis Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Tinklapis Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems tinklapio interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.
18. Asmens duomenis tinklapyje gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Kiekvienas tinklapio darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.
19. Tinklapis saugodama asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.
20. Tinklapio pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos tinklapis pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines Asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.
VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA
21. Lankydamasis tinklapyje, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti Asmens duomenys būtų naudojami tinklapio tiesioginės rinkodaros tikslais, Tinklapyje atitinkamoje skiltyje varnele pažymint atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.
22. Tinklapiui duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu.
VIII. SLAPUKAI („COOKIES”), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS
23. Dalį informacijos apie Duomenų subjektą tinklapis gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko tinklapyje.
24. Slapukai (angl. „cookies”) yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo tinklapyje arba tinklapyje įsigyja paslaugų, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui  atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje  ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas tinklapio funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.
25. Internetiniame puslapyje gali būti naudojami šių tipų slapukai:
25.1. Techniniai slapukai: tinklapis, siekdamas pateikti pažangią bei lengvą naudoti tinklapį, automatiškai prisitaikantį prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti tinklapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Internetinėis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka;
25.2. Funkciniai slapukai: leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetinį puslapį. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini tinklapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį;
25.3. Analitiniai slapukai: padeda suprasti, kaip  lankytojai naudoja internetinį puslapį, optimizuoti internetinio puslapio darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetiniame puslapyje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma tinklapio internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos tinklapis negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;
25.4. Komerciniai slapukai: naudojami talpinant tinklapio reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos” rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotas paslaugas.
26. Kiekvieną kartą, lankydamasis internetiniame puslapyje, Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Parduotuvė negali garantuoti internetinės parduotuvės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios internetinio tinklapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
27. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
28. Bendrovė savo tinklapyje  gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius tinklapis naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Duomenų subjektas su TinklapioPrivatumo politika gali susipažinti  internetiniuose puslapiuose tinklapyje.
35. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo interneto puslapiuose.
36. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami įmonės internetiniuose puslapiuose.